Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(99)

nooddruft te voorzien. De braave Huisvader laat geenede minde gelegenheid , hen , in deezen zijnen post , ter verkrijging van geoorloofd voordeel, voorkoomende , onbeproefd voorbij flippen , om, als een eerlijk man , d et zijn huisgezin aan het brood,en door dewaereld,te komen. De les,hem,van Gods wegen, in de H. Schrift, gegeeven : „Alles wat „ uwe hand vindt om te doen, doet iat met ,, alle uwe magt !" verliest hij nimmer uit het oog , maar fpant alle zijne krachten aan » om can dit bevel, zo veel in hem is , te beandwoorden. Die geenen onder zijne huisgenooten, welken gefchikt zijn om hem hier in behulpzaam te zijn, worden door hem tot het volvoeren van deezen hunnen piigt, beflendig aangefpoord , ten einde, met vereenigde krachten, de handen (gelijk men zegt,) aan den ploeg te liaan.

,, De hand des vlijtigen zal gezegend wor,, den!" deeze belofte der opperde wijsheid wordt door hem tegen over hetGodlijk bevel gedeld ; dit geeft hem moed, wanneer zijne post moeilijk is, wanneer de zwaarfte arbeid, welke met het krieken van den morgen zijnen aanvang neemt, en nauwlijks met den fchemerenden avond eindigt, het zweet van zijn rimpelend aanfchijn gedadig -druppen doet: dan verwekt dit zijnen ijver , door het herbaaien van deeze heuchelijke belofte , en deeze vertroost hem tevens, wanneer het vooruitzicht donker is,— wanneer de oorlog, deleevendigheid in de handwerken verflappen doet, en de ambagtsman , door gebrek aan werk, naauwlijks de G 2 helft

Sluiten