Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioi )

aan het Godsbeftuur onderworpene, harten.

Uit de Naarftisheid vloeit voort :

Pcrfoonecte Spaarzaamheid. Nimmer zal de braave Huisvader, voor zich zeiven, noodelooze onkosten maaken, dan vooral niet,wanneer hij weet, dat zijne inkomsten zulks niet dulden kunnen. Naarmaate de omltandigheden van zijne broodwinning zijn, gewent hij zich aan een huisfelijk leven. Wanneer zijne bezigheden zijn afgeloopen , befteedt hij zijne overige uuren,in en bij zijn Huisgezin; houdt zich onledig met, omtrend hen, zijne plinten te betrachten, zich zeiven, en zijn Huisgezin daar in te onderwijzen, te beiïuuren, en ten gefchikten tij ie, zich, met hen, te vermaaken , in geoorloofde uitfpanningen. (Dan hierover zullen wij, ftraks , nog eens opzettelijk handelen.) Ondertusfchen, door zulk eene manier van leerend onderwijs, maakt hij zich weinige behoeften , welken uithuizige mannen voldrekt niet misfen kunnen te maaken. Het is toch zeker, dat een huiszittend Burgerman, zich, buiten zijne huishouding, zonder onkosten, niet kan vermaaken; of, laat ik liever zeggen; buiten zijn beroep den tijd , zonder buitenge-

woone uitgaaven, door kan brengen. •

Wel hoe ! (roepen hier mooglijk fommigen mijner leezende Landgenooten , met verwondering, uit,) ,,kan men dan geene vrienden be„ zoeken Vmen behoeft ook, door eens uit te gaan, juist altiid niet in den kroeg te zit-

,, ten! Nu maakt gij u driftig ,

lieve vrienden! zo kwaad heb ik het niet gemeend ; — ja , gij lieden moogt ook wel eens uit en naar uwe vrienden gaan; en al veneerdet G 3 ge

Sluiten