Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«dig, onverdraaglijk trotsch, te worden ; terwijl men intusfchen van deeze zelfde eerzucht , een welbeduurd gebruik maakende, dezelve kan doen dienen, otn in naarftigheid, haare fpeelgenootcn voor bij te fireeven; en tevens door het roemwaardige der deugd haar te doen zien, en in eenige maate hoogmoedig te laaten , daar door een welgeplaatde befchaamheid te doen verkrijgen , en onfchuld en kuischheid te blijven bewaaren.

Met deeze voorbeelden komen alle anderen, in de hoofdzaak, overeen, daar in, naamelijk , dat men van huune zwakheden gebruik maakt, om goede bedoelingen te bevorderen, en daar aan dienstbaar te zijn; doch onderfcheiden zich van zelve, in zo verre, dezelve naar de bijzondere geaartheid van elk kind, moeten worden ingericht, zo dat zij niet ■alleen op verfchillende wijzen, maar wel eens recht tegenftrijdig, moeten behandeld worden. Naauwkeurige opmerking zekerlijk, komt hier bij te-pas, maar ook tevens loopen de nodige regelen tot beduur, als dan, van zelven in het oog, en de beste gevolgen zijn 'er van te wagten.

Voeg hier bij: dat een braaf Huisvader, zijne kinderen met verdand, en niet met drift regeeren moet. Men kan, door eene al te harde behandeling, zijne kindereu ook wel onrecht doen, en, hen hier door mismoedig maakende , hen misdappen doen begaan , die hun bederven, en met een berooid hoofd aan de opvolging hunner jeugdige driften , en menigvuldige verleidingen bloot dellen. Én moet men eens, als het niet anders kan, den weg van daadelijke kastijdinge inflaan, ook dan vooral,

moei

Sluiten