Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ï3o )

den logen. Spreekt altijd de waarheid. Zijt getrouw in u ve belofte; breek nooit u gegeeven woord, al zou hetu ook tot fchade zijn.;Maar draagt ook, vooral, zorg, nooitgeene opzettelijke beloften te doen, dan die, welken gij weet te kunnen vervullen. — Era/tig moeten uwe Godsdienstoefeningen zijn. De dag der raste moet in deu openlijken eerdie st van uwen God gemeenfchaplijk geixilj rd en niet misbruikt worden tot den arbeid Uwe gewoone bezigheden moeten dan rusten: erwijl ge, onderling, in de daartoe gerchikte plaatfen, bijeen vergaderen moet, om te bidden, pfalmen of ftichielijke gezangen te zingen , en aandachtig te luisteren , naar de voorftellingen en onderwijzingen van de bedienaaren van den Godsdienst. — Nog minder moet men dien dag tot eenen dag v n vermaak bepaalen. Dat menfchen, die den geheelen week , van den maandag morgen tot den Saturdag avond, aan hun beroep verflaafd zij'de, zich, na de waarneeming van hunnen godsdienst, door eene wandeling of foortgelijke, onfchuldige, uitfpanning , eens verlustigen is wat anders; ook dit kan tot verheerlijking van God gefchieden; maar den godsdienst te verzuimen, en den dag in luidrugtig vermaak door te brengen, dat zijn uitfpanningen , die met - geen- goed geweten bedaan kunnen, en welken ik boven reeds als ongeoorloofd heb opgegeeven; voegt bier bij, het geen ik reeds, over het waarneemen van den openbaaren Godsdienst, heb opgemeikr.

Tot de liefde dés naasten behoort: gehoorzaamheid , in alles wat billijk is, aan uwen

meer-

Sluiten