Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ho)

ten van hunne oefeningen te onderzoeken, om de vorderingen na te gaan, die zij in de weetenfchappen , welke gij hen laat leeren, gemaakt hebben: kunt gij die ledige oogenblikken, wel beter beiteeden? — braave vaders zullen jaloersch zijn , op uw geluk, daar zij, door hun beroep, verftoken zijn, om zich met de dagelijkfche voortgangen der kinderen, rechtflreeks, te vermaaken, en, op zijnen tijd, wederom in hunne kinderlijke, onfchuldige, genoegens te deelen. ó Neemt dan ook gewillig en met vlijt, dien piigt voor uwe rekening! Het loon" van uwen arbeid , (die God wil zegenen,) zult gij in uwen ouderdom, door uwe kinderen tot braave en nuttige Leden der Maatfchappij volwasfen te zien, dubbel genieten.

Zijn 'er dochters onder uwe kinderen; vormt daar kundige huishoudfters van. Leert haar de huishouding, in alle derzelver bijzonderheden, kennen, niet alleen om dezelve te kunnen beftuuren, en beöordeelen, maar ook, wanneer haar vermogen bekrompen mogte zijn, of fomtijds de nood het vorder*, zelf de handen aan het werk te kunnen flaan, op dat de waereld niet meer vervuld worde met handelooze vrouwen, waar mede zo veele braave mannen, getrouwd zij'ule , bedrogen en bedorven worden.

O iderwijst haar (of laat haar onderwijzen) in alle de wetenfchappen , en handwerken, die haar nuttig kunnen zijn, en zo veelen voor u mooglijk zijn te betaalen ; dit is het beste uitzet 't welk gij haar eenmaal geevtn kunt. Leidt haar vooral op, tot

dcsi

Sluiten