Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c i49 )

vatbaar zijn, om 'er zich aan te onderwerpen, te keer te gaan; — gij zoudt nu mooglijk boos op mij worden, indien ik eens eenige daar van Wilde opnoemen ; ik zoude het echter, met een goed oogmerk, doen, niet om u te beleedigen: maar wel , zo het mooglijk ware u gelukkig te maaken. Ik zal mij echter hier nu niet verder inlaaten. Elk onzer heeft zijne gebreken, en voor het einde deezer Verhandeling. hoop ik gelukkig genoeg te zijn, elk de zijne te doen gevoelen, bijzonder dezulken, die het huisfelijk geluk verwoesten ; — ik zoude mij zeiven intusfcheti geluk wenfchen, indien ik verzeekerd werde, dar dezelven minder algemeen plaats grijpen, als ik mogt c nderltellen. _ Hoe gelukkig zoude zulk eene mistasting zijn !

Hier mede zal ik het eerste Hoofddeel deezer Verhandeling, naamenlijk, de fchets der verpligtingen voor brave Huisvaders en Moeders , voor beandwoord houden, en over» gaan tot het tweede gedeelte. — Te weeten :

B. „ Aanwijzing der gemeene oorzaa,,.ken waar door in zo veele huishoudingen , zo weinig geluk plaats „ heeft."

Om hier in te flaageu, moeten wij vooraf weeten, wat wij door huisfelijk geluk te verHaan hebben. . Dit recht begrijpende, dan volgt van zelfs, dat alle middelen en wegen welken hier toe niet mede werken, maar integendeel recht daar tegen aan loopen, de gemeene oorzaaken zijn, die dat geluk verhinderen plaats te hebben. Dit zal derhalven onze K 3 toet-

Sluiten