Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nc bezwaaren bloot te leggen; en deeze moeten op de waarheid gegrond zijn, tn , ten dien einde, niet achter den rug, maar in beider tegenwoordigheid gefchieden, op dat elk zich verdeedigen kan, en de bemiddelaars, eene rechtzinniee uitlpraak kunnen doen, om is het mooglijk, de verdeelde harten weder' te hereenigen. Doch, voor hen, die dat niet verkiezen , maar volftrekt elkander willen verlaaten, voor hen heb ik geen middelen aan de hand; ik laat hen over aan hun eigen , maar rampzalig, lot.

Nooit moet de man, de achting voor zijne vrouw, en ook nimmer de vrouw het gezag van haren man, ongeltraft laaten beledigen bijzonder door geene dienstbooden, of die van hun afhanglijk zijn; krachtdaadig moeten zij elkanders recht handhaven, en verdeedigen , dat 'er de waereld een fpiegel aan heeft.

Dierbaare Echtgenooten! allen gij, die belang (lelt in het huwhjks geluk , volgt deeze regelen na. Bidt God hartelijk om 'er u toe bekwaam te maaken, en gezegend zullen ook deeze uwe poogingen zijn.

Nadeelige invloed van buiten wordt, dikwerf mede eene oorzaak van huisfelijken twist' en verdeeldheid, en is zo allerfchadeh'jkst! dat braave mannen en vrouwen , zich met de grootfte zorgvuldigheid wachten moeten, daar aan ooit gehoor te geeven ! Dat zij vrij 'te°-e'n de zulken, die het immer waagen durven tegen een van beiden, tot nadeel van hunne wederhelft, te fpreeken, los trekken met al het vuur dat ben de liefde in het harte geeft • dat zij, onbewimpeld, hen het onbetaamelijkel.

van

Sluiten