Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( -«O

bezwaar; dus ftapelt men dan het eene on-

genoegen op het ander, en men bevhjtigd zich intusfchen in de voltooijing van zijn eigen ondergang. ' TT .

Zo moet ik dan, alle welmeenende Huisvaders en Huismoeders waarfchuwen , voor het eerfte beginfel van onderlingen twist, en heeft dezelve reeds ongelukkig plaats, laat dan de liefde, zo veel kracht behouden, dat ge elkander, door geeren vreemden in het voetzand werpen laar. Gij fchendt dan de kroon van uw eigen hocfd, en hier Komt weder mijn raad te pas, dien ik u zo even eaf, om toch alles onder vier oogen at te doen. Uwe twee harten moeten een geheel zijn , en ' zorgen , buiten de noodzaak te blijven, dat 'er geen derde, tot >üwe onderlinge fchikkingen, nodig zij.

Eigeriaartig, drukt onze gemeene Hollandfche Spreekwijze , deezen nadeeligen _ invloed ■uit- Men noemt het cpftooken. Dit denkbeeld is ontleend van het vuur, het welk verteerd zijnde riet weêr zal ontbranden , ten zij het met nieuwe brandftofFen, worde aangewakkerd. Als men zich nu de gelijkenis; van eenen feilen brand, bij eenen bevigen twist, verbeeldt, dan kan men ligt bet flegte character opmaaken , van hem, die zulk een brand, in plaats van te blusfehen, aanftookt, en hier door nog feller voord doet woeden. Met zo veel nadruk zegt daarom SAtoMORi ., Als 'er geen hout is, gaat „ het vuur uit, en als 'er geen oorblaazer ,, is, wordt het gekijf geftild." Pligtwzuim , (eindelijk,) is in het gemeeh 6 M 3 een'

Sluiten