Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

t£ VmS^o]gt op het woord geaartheid het woord geme. een fransch woord dat thans bi, ons zeer gemeen en van eene' luime beteekenis is. De Maatfchappij heeft he , naar mijn gedachten, met reden ingeZ a u datj w'j in onze taal geen één woord hebben dat baardoel zo goed kon uit-

S / £ Gefargetd> Goorst; ma3r ook keur P?^' beteeKent. Het woord geaartheid is meêr algemeen

Züt ^ehgehee,ri 8e^ldheid, het^oord gent» meer het verftand en de oefening daar van. De voornaame zaak in de Vraage is, Je Ouders te doen weeten, door kenmerken, kentekenen regelen, middelen, en dat wel best, of op de beste wijze, waartoe zij hunne zoonen behooren op te leiden.

Het woord behooren verdient ook bijzondere aandacht, en heeft nadruk. De Maatfchappij , toch, als ze gezegd had, moeten opgeleid •worden zou zich onvoeglijk hebben uiigedrukt, dewijl zij geene andere invloed, 0n de Ouders die zoonen hebben, heeft, noch begeert te hebben, dan die, welke uit haare menfchenhefde voordvloeit, en ten doel heeft het welzijn der Burgeren, op eene liefderijke wijze, te bevorderen; zij wil daarom in het andwoord hebben, dat de Ouderen, door overtuigende redenen worde aangewezen tot welke Handwerken zij hunne zoonen bl hcoren optcleiden , als zij naar liefde en pligt willen handelen , als zij hun eigenbelang, het geluk hunner kinderen, en dat der famenleeving willen bevorderen.

t h. Nu

Sluiten