Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16 )

„ te woonen , enkel om van zijnen kostelij„ ken leeftijd niets te misfen: Dat ik af. „ Jlijtc, zo ik maar nuttig ben (*j is zijne „ zinfpreuk: En waarlijk, hij kan het zo „ ook niet lang meêr uit houden. Schoon „ nog in den bloei zijner jaaren zijnde, verzwakt zijn ligchaam zichtbaar; de ge„ zonde blos , die, voorheen, zijne wangen ,, verwde, is reeds vervlogen; gebrek aan be„ weeging- kost hem veele ongemakken; dik„ wijls klaagt hij, dat zijne geest-vermogens „ niet meêr zo vlug zijn als voorheen : jahet is „ ligt vooruit te zien, dat hij, dus voortgaaij„ de, (en op verandering in deezen durft men niet meêr hoopen) geen oud man zal wor„ den. Helaas! zijne onvermoeide Naarftig„ heid zal hem aan ons en aan de waereld, veel te vroeg, ontrukken." Ongelukkige Zclotes! Hij had , indedaad, een veel langer leven verdiend: zijn vroegtijdig affterven zal een gevoelig verlies voor de maatfchappij zijn. Had hij zich zeiven wat meêr in acht genomen, en voor het behoud van zijne gezondheid, in tijds, gewaakt, hij zou , misfchien,eenen hoogen ouderdom bereikt, ~ zelve meêr gunst van zijn leven gehad, en nog veel meêr gelegenheden gevonden hebben , om de eer van zijnen maaker en het geluk van zijne mede-menfehen voor te Maan. Naarftig is hij, dit kan niet ontkend worden. Ook vm.de ik mij gedrongen, zijne naarftig. heid, deugd te noemen. Maar hij trekt deeze deugd te verr' 0f hij breidt haar niet yerry

C*) Terar dum profim.

Sluiten