Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

gen : Deeze wordt uit een duidelijk beiert van onze pligten geboren; zij is Jan der' zeiver gewigt en noodzaaklijkheid altijd evenredig;, zij vermijdt alle onnoodige afleidingen eri verbodene misftappen zorgvuldig; zij" vindt wel ln eene gelukkige geëartheid en natuurlijken aanleg, bij fommigen , eenen merkelijke» fteun; maar zij kan ook, bij lieden van -en tegen oyergefteld ongelukkiger temperam'en" eenen vrij hongeren trap bereiken; ;a' zi; heft zich bij deezen, vooral, tot'den rari» der edelfte deugden. n ran§

«i;1^ 5" i!TUis^Z!n.,van prob«s wordt de pligt der Naarftigheid, zo veel de menfeh-

:i'f^zwak'ïeid gedoogt, naar vereisch vol bragt. - Ten (befluite van alles, wat ik toe hier toe over dit onderwerp gezegd heb 7al ik dit gezin nog kortelijk befchrijven.

Het beftaat in een' Man , Vrouw , twee Kinderen, en eéne Dienstmaagd, probus is een Koopman: Maar hij breidt zijnen han< del niet yerder uit, dan zijn tijd, e„ vernogens toelaaten en de behoeften van ziift huisgezin en kinderen vereisfehen. Zich dieper, dan noodig is, in de drokten van dit

even te mengen; alle zijne levens-oosenblil ken daar aan te befteeden; zich zeiven uit winzucht meer af te vergen, dan men doe kan, dit reekent h.j ongeoorloofd; zijn ook-

fpet,LnietVVCrbaa2end groote batten op te leggen , of eene zeer vermogende nakomehngfehap achter te laaren, maar eeniglijk zijne k.nderen in ftaat te ftellen , om den ran. "n 4e levenswijze van hunen vader, bij een vin\ig aanwenden van hunne vermogens, op te

höi}«

Sluiten