Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*7>

zijn vermogen, en hij helpt 's Lands Onheilen en gevaaren , zo veel hij kan, afwenden. De rechten der vriendfchap en de huwelijks-trouw eerbiedigt bij, en hij laat de liefde van zijnen vriend en echtgenoote nimmer onbeandwoord. .

Met dit alles leeft probus met Hechts voor anderen, maar ook voor zich zeiven. Zijne eigene kundigheden, door een naarltig onderzoek en leerzaam onderhoud, te vermeerderen; door eene maatige rusten mtfpanning voor zijn leven en gezondheid te waaken; bij het genot des levens, der vreugde en der gezelligheid zijne dankbaarheid jegens God te voeden, dit telt hij mede onder die pligten, welken hij met mag verwaarloozen En zo tracht hij zijne vlijt en vermogens tusfchen God, zijnen naasten en zich zeiven te verdeden, alleenlijk zorgende, dat hij deeze drie hoofdvoorwerpen altijd, en, zo veel mogelijk is, te gelijk behartige, ten einde hij geen gevaar loope, van zijne Naarftigheid flechts aan één van drieën, ten koste te leggen, en de overige beiden te verönachtzaamen.

De Huisvrouw van probus omhelst de grondbeginfels en volgt het voorbeeld van haaren man. Zij is niet flechts vlijtig en oppasfend in alles, wat de huishouding aangaat, maar zij ftrekt ook haaren ijver en bereidwilligheid tot alle haare pligten uir. Veel overdenkt zij den kring, waar ïnzij geplaatst is, — de voorwerpen, welken haar daarin ontmoeten, en de handelwijze, welke haar jegens die allen betaamt: Aan elk der-

Sluiten