Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37)

worden. De dronkaart en de wellustige bewijzen dit openlijk met hun voorbeeld. De genietingen der verbeeldings-kracht en der driften plaatst men ook, voor zo verre zij misdaadig zijn, met recht op deeze -lijst. Of zal de beraauier van fnoode aardlagen, zal' de wangunstige, de onverzoenelijke zich op den duur verheugen kunnen? Alleen de vermaaken van het verftand en het geweten, maaken het laatste foort uit : Nuttige kundigheden, edele daaden, voeren eene vreugde aan, welke nooit berouw kan kweeken.

Boven dit alles hangt de uitwerking, welke alle deeze gewaarwordingen hebben , zeer veel af van den toe/land, waar in de mensch zich bevindt, bij wien zij verwekt worden. Het verfchil van deezen toeftand, heeft dus ook, gelijk ik boven reeds t? kennen gaf, zeer veel invloed, op de waarde van het geluk der menfchen. Ook dit moet ik mijnen Leezer, eer ik het befluit opmaake, wat nader onder het oog brengen.

De menfchen verfchillen in temperament en geaartheid veel van eikanderen, en dit heeft op hunne denkwijze en daaden niet alleen, maar ook op hunne vermaaken en liefhebberijen, eenen zichtbaaren invloed. — De uitwendige omftandigheden van den eenen mensch zijn geheel ongelijk aan die van eenen anderen : De een is rijk,— aan eene overdaadige levenswijze gewoon, en bij het dagelijksch genot van allerluie verkwikkingen en verlustigingen opgetrokken. Een ander leeft in bekrompenheid—lijdt van jongs af veel gebrek, en heeft zelden gelegenheid , om veele aangenaame C 3 in-

Sluiten