Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4S )

van daar verdrijven, en voor eeuwige ziels* kwellingen eenen hechten zetel (lichten.

Ik befluit dan, dunkt mij, weder met het hoogste recht, dat, gelijk door de veelheid der menfchen , die gelukkig zijn , de natuur van het waar menfchelijk" geluk niet veranderd wordt, (zo ais VV]j aanfionds gezien hebben) zo ook in dat geluk door de verbintenisfeu , waar in de menfchen tot eikanderen ftaan, of welken zij vrijwillig met elkanderen fluiten , geene verandering gemaakt wordt. In dezelfde vermaaken dan, door wier genot elk bijzonder mensch gelukkig wordt, is ook de welvaart van een gansch gezin gelegen: het geluk is in beide gevallen van de zelfde natuur.

3. ,, Maar de leden van een huisgezin ,, (zal men zeggen) zijn dikwijls in de be,, trekking, waarin zij tot eikanderen ftaan, ,, veel gelukkiger, dan zij, elk op zich zel-

ven llaande , immer zijn zouden. Men ,, beroove, bij voorbeeld, den huisvader van „ den bijftand zijner medeleden, de kinders „ van de zorge en opvoeding hunner oude,, ren , en de dienstboden van de bezolding j, en het toezicht van de hoofden des ge,, zins, zij zullen allen , zo niet geheel on,, gelukkig, ten minsten veel minder gelukkig

zijn, dan zij in hunne wederzijdïche be„ trekking tot elkanderen waren. Bewijst ,, dit nu niet, dat het geluk , 't welk de ,, menfchen in onderlinge vereeniging fmaa,, ken, van een' geheel anderen aart'is, dan „ dat geluk, waar voor elk afzonderlijk mensch a, vatbaar is"?

Ik.

Sluiten