Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 55)

Handigheden op de befchaaviug, de rust en veiligheid, en dus /op het geluk, der Maatfchappij eenen zeer gewigtigen invloed hebben, en den trap van haare wezenlijke welvaart mede bepaalen. Dan eerst zullen deeze van buiten inkomende zaaken , nooit iets ergs meêr brouwen, maar veel eer tot onderlinge gelukzaligheid mede werken , zo rasc.i de Natiën, het voorbeeld van een wel beltuurd en gelukkig huisgezin , volgende, zich zeiven als leden van het groot gezin des Scheppers op aarde , 't welk wij de Maatfchappn der menfchen heeten moaen, zullen aanmerken, en zich toeleggen, om, door eene getrouwe medewerking tot deszelfs bloei en veiligheid, zelve eene dubbele maate van gein* te inmaken. Dan zou de uitkomst duidelijk keren , dat de grondregel ,, Staa het belang van „allen voor,en eij zult uw eigen geluk verzekeren," niet flechts aan menfchen . maar ook aan de magtigste volkeren voorgefchre-

VCDus' heb ik mijne denkbeelden over het tweede ftuk , naar mijn vermogen , verftaanbaar ontwikkeld, en menige uitweiding, zo over de vallche begrippen , welken veelen van liet waar geluk der volkeren hebben , als over de maate van voorfpoed , welke men aan de meeste hedendaagfche Maatfchappijen moet toekennen, vooral om der eenvouwigen wil, achterwege gelaaten. Ik wil alles m deeze verhandeling'liefst op algemeene , bevattelijke, en onbetwistbaare Hellingen laaten aankomen.

<! Nu zal het de rechte tijd zijn, om aan het eerste vereischte van het opgegeeven D 4 vraaS"

Sluiten