Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 60 )

legen punt, meermaals,den eersten en onee-

Indedaad zij is de ziel van alles, wat de mensch gelukkig zal ten uitvoer brengen • S vormt, door alle eeuwen heen, den bedreven konstenaar en den nuttigen handwerksman ~

ïijsgee^11 hadede'^r' Cn ««diepdeXndffl wijsgeer, — den braaven vorst en den met recht geroemden (taats-dienaar. Door haï

Se" errbd h^"\ ^houwer door de iterKte en behendigheid van 's menfr-hpn edemaaten in opgetogenheid gebragt" zonder aar rrust zelfs de fchoonheid 'bij den veritandigen een goed deel van haare bekoor"

kun^V Z1J -breidt de" krine van '««neufchen kunde, ervaaring en werkzaamheid ongeloofJP jerre uit; door haar is zelfs het hoog 2fternte aan zijne berekeningen onderworpen,1 Jij meet derzelver afftand en loopkringen met dezelfde juistheid, waar mede hij de w"ns?en Nnar^^-^^Pr bez,'She^n famenteft. ï)oo? Naarftigheid beheerscht de mensch w aardrijk ; zij leerde hem de vrugten des velds met het meeste gewin verzaamelen , den onvrugtbaaren grond bemesten , _ tand woestijnen en waterplasfen in weel ge landen" herfcheppen ; door haare aandrift" beSt hij de verholene werkplaatfen der na Jur • met een bevend hart fpoort hij de voor "ad fchuuren des donders en der Lrdbeevingen op , bq wroet de ingewanden van het aardrijk

ï£s„ n'L ,Zlch tot 00 den bodem der -teeen neder zinken, en brengt dus de kostbaar»

Sluiten