Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73)

gen; zij brengt eene eenvormigheid van denken handelwijze tot ftand , welke tot eenen vasten groiidflaa van eene algemene hoogachting kan verltrekken, en, daar een goede naarr,\ be* ter is dan goede olie (*) merkt men ligtelïjk, dat door Naarftigheid ook in deezen opzichte verbaazend veel gewonnen wordt.

Ook voor de Maatfchappij, tot welke zulk een mensch behoort , is deeze vrugt der Naarftigheid allerfmaakelijkst. De veelheid, toch , der deugdzaame burgeren maakt haare banden onverbreeklijk ; . vermenigvuldigt de bronnen van haaren welvaart, en overdekt haar tegen buitenlands geweld met een ondoordringbaar fchild. Onder de befchermmg van eene deugdbeminnende overheid leett zij in eenen ongeftoorden vreede, en is zij tegen alle gevaaren en onheilen gehard: De hooiden der huisgezinnen kweeken daar het opkomend «eflachte in de beginfelen der waare_deugd, met hunne lesfen en voorbeelden, vlijtig op: Elk burger vindt daar eenen iterken prikkel tot pligts-vervulling, cn eene belangdooze vaderlands liefde , naar dien hij, bij voorraad weet, dat hij niet naar de uitkomst van zijne daaden, welke dikwijls niet in zijne maat 5s maar enkel naar zijne beginfelen en bekend Character,zal beoordeeld worden: Aan veinzerij en list ontbreekt daar, om dezelfde redenen, alle fchuilplaats en aanmoediging; een Weifelend Character draagt daar den eerepnjs der voorzichtigheid nimmer weg; het wordt

(*) Predik. VII: \.

E 5

Sluiten