Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 )

Zullen echter deeze wetten, door haare $§> ftrengheid, der Maatfchappije niet aieêr nadeel dan voordeel aanbrengen , en geen gevaat loopen van , na verloop van tijd , tot de fchroomelijkfte dwingelandij misbruikt te worden, dan moeten, gelijk ik firaks reeds zeide , daar bij zekere voorzorgen gebruikt worden. Rechtvaardigheid en mensch-kunde moeten dit geheel ontwerp en deszelfs uit-1 voering befhiuren. Hij, die zulk een wetboek vervaardigen zal, en zij, die het zelve zullen handhaaven, moeten van alle partij-geest en vooroordeelen , zo verr' als mooglijk is , vervreemd zijn; zij moeten den mensch en de

Maat-

of dit laatste middel, bij aldien het in den tegenwoordige!) ftaat van zaaken kan worden in het werk gefield , niet verkieslijker zou Zijn , dan een ander middel, 't welk nog heden ten dage ter1 verligting der arme beurzen , op veele plaatfen gebruikt wordt, om, naameüjk, arme menfchen, die op kosten van het algemeen onderhouden worden , d >or een teken aan hunne kleeding te onderfcheiden ? Dit althans is z;jker, dat de mensch eerder door prijzen en beloonen, dan door fchande en ve.fmaadbeid te winnen is. Ook zou, volgens mijn plan, de eerlijke arme van de achting en her medelijden zijner medeburgeren niet kunnen beroofd blijven, 't welk, in het evengemeld geval, meermaals bet lot van zulken is, die, hoe zeer ook door den nood geperst en op den bijfiand van het algemeen aanfpraak hebbende, echter, door eergierigheid en fchaamte gedreven , liever met de hunnen gebrek lijden, dan het zelfde onderfcheidings - teken met luiaards, en onbefchaamden draagen willen.

F a

Sluiten