Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 85 )

gevolgd , en met zeer veel nadruk gehandhaafd zullen worden, ert men komt fpoedig tot het befluit, dat het fchool en het ouderlijk huis de beste kweekfchoolen eener onvermoeide werkzaamheid kunnen en moeten zijn.

Gij toch , Vaders ! Moeders en Leermeesters ! gij hebt boven de befluurers van grootere Maatfchappijen oneindig veel vooruit, en de zwaarigheden , welken hunnen arbeid vaak doen mislukken, drukken u veel minder. Uw gezag werd, tot hier toe, door niemand tegengefproken; zij, die daar aan onderworpen zijn, trkennenen en eerbiedigen het, en gij weet het bij allen, die zich ontijdig daar van poogen te ontflaan, met ernst en overleg te handhaaven ; de kring van uwe heerfchappij is veel bepaalder dan die der Vorften en Overheden, en juist daar door zijt gij beter in ftaat, om uw gebied elk oogenblik over te zien en zeiven te beftuuren; de veelheid der leden, voor wier welzijn gij moet zorgen , belet u niet om elk afzonderlijk lid van nabij te kennen, en elk naar zijne vatbaarheid en behoefte te behandelen; de afftand tusfchen u en uwe onderdaanen is zo groot niet, dat zij uit eigenbaat of bevreesdheid hun character verbergen, en in uwe tegenwoordigheid beter fchijtieu» dan zij in waarheid zijn; onder uw oog en opzicht worden hunne vermogens , neigingen , goede hoedanigheden , zelfs hunne gebreken en ondeugden, allengs ontwikkeld; gij verneemt in tijds derzelver aanweezen en toeneemen , en het is deeze waarneeming , waar door gij dikwijls voor het mislukken van F 3 u*

Sluiten