Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36)

uwe poogingen beveiligd wordt ; gij fchrijft niet flechts wetten voor, gelijk alle volks - beftuurers, maar gij durft ook,beter dan deeze proeven neemen, van wier verkeerde uitwerking, gij niets ergs te vreezen hebt, en welken , bij aldien zij aan uwe verwagting beandwoorden , de kracht van wetten bekomen kunnen. In den kleinen ftaat, dien gij beftuurt is dat onderfcheid van rang en voorrechten onbekend, 't welk een' heilzaamen naar-ijver wel eens eer in den weg ftaat dan bevordert; uwe onderdaanen omringen u dagelijks • zij worden aan uw bijzijn gewoon, en juist'daar door werkt her loflijk voorbeeld van eenen phgtmnatigen ijver, 't welk gij hen geeft en waarmede gij aan uwe we'ten klem bijzet, allerfterkst op hunne gemoederen , te meêr daar zij , nog in hunne eerste levens-jaaren zijnde, door mis-verftand, vooroordeelen en kwaade gewoonten veel minder beheerscht worden, dan heden van een' meêr gevorderden ouderdom.

Hartelijk ware het dan te wenfchen dat alle ouders en leermeesters dit hun voordeel duidelijk kenden , en zich daar van vlijtig bedienden, om in de hen toevertrouwde panden den edelen geest van naar-ijver en arbeidzaamheid op alle mogelijke wijzen, aan te blaazen. Voorzeker, zo dit gebeurde dan zoude het der Naarftigheid bij geen' mensch en volk immer aan de krachtigste hulp en aanmoediging kunnen ontbreeken, en het even gerreid wet-boek zou, zo al niet geheel overtailig, ten minsten gemaklijk op te ftellen §n uu te voeren zijn,

Het

Sluiten