Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(94)

verfchuldigde eere haten wedervaaren ; immers, zij zijn voor eene zekere klasfe van burgeren eene onmishaare behoefte en onwaardeerbare tijdkorting: Men moest, echrei, aan die fchnjveren en fchriften gewillig den meesten roem fcbenken, die, door het i ent der waarheid en deugd alom , zelfs over de geringste volks - (landen , te veifpreiden, net meeste voordeel aanbrengen , en aan ritn algeroeenen volks-geest het krachtigst middel aanbieden, om langs het pad der"Naarftigheid en pligt-betrachting naar een zuiver en onafgebroken geluk te ftreeven.

Deeze zijn , naar mijn inzien , de voor* ïaamste hulpmiddelen van dien pligt, dien

thans behandele, welken daadeli/ke bteten

iTu0"' eJ!l m!>r beIl00ren in het werk geneid veel tot den voorfpoed van bijzondere menfchen en geheele volkeren konden toebrengen.

Rondborftig, gelijk het den menfehenvriend betaamt, heb ik mijn gevoelen over deeze onderwerpen geuit , echter meene ik de perken der beftheidenheid, welke ik aan alle menfchen _ verichuldigd ben, niet te buitengegaan te zijn. Mijn oogmerk was ten minsten met ani aan iemand aanftoot te geeven, maar om, als een onpartijdig wereld-burger, iets tot wezenlijk nut des menschdoms bij te draagen. J

a» Na deeze openhartige verklaaring van mijn doelwit,gaa ik nu,in de tweede plaats, tot die hulpmiddelen der Naarftigheid over, welken ik reeds in het begin woordelijke geheeten heb, beftaande in voorftellingen en ver-

maa-

Sluiten