Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(99)

voor een menlchenkind aan zag, en de rechten der menschheid , welken gij dagelijks

geniet, vergeeten even als 't gedierte

des velds, voor eeuwig vergeeten ? Kunt gij" het geweten voor altijd in zijnen arbeid ftremmen? Kunt g j in den doodsangst beletten, dat uwe ziel bet ligchaam overleeve, of verhinderen, dat God u re recht itelle over de winsten, welken het door Hem u verleend talent heeft opgebragt?

A Neen! gij zijt een mensch; 'er is geene mogelijkheid voor u, om dien Hand te verhaten ; gij moet mijn broeder blijven.

Dierbaare Natuurgenooten! Handhaaft dan onvermoeid eene waardigheid, tot dewelke gij door de eeuwige opper-magt geroepen zijt, en van dewelke niemand u ontzetten kan. Zij plaatst u in de roemrijkste betrekking tot uwen maaker. Zij maakte u wel-eer tot Gods afbeeldfel op den aardbodem, .en onderwierp al het ondermaanfche aan, uwe heerfchappij. Door haar is God het voorwerp van uw aandenken , naarfpooring en verheerlijking. Door haar kunt gij der Godheid reeds op aarde nader komen, en gelijkvormiger worden. Zij baant u den weg tot Haare eeuwige gunst en goedkeuring, en is dus uwer aanhoudende oplettenheid en zorgen dubbel waardig.

Poogt, vooral, uit uwen tegenwoordigen (land alle mogelijk voordeel te trekken, en weest dus met zulke onderfcheidingen niet te vrede, welken door den mensch uitgedacht en van korten duur zijn. Het zij u niet genoeg , dat gij veele fchatten verzamelt, — met weidG a fche

Sluiten