Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( xox )

„ wensch vervuld. Juist aan zulke weezens, „ als gij een geweest zijt, heb ik, van het „ begin af, het oppergebied over den aard„ bodem toegedacht. Gij hebt uwen (land „' verfierd en ter eere der menschheid geleefd. „ Hemellingen ! ziet hier een mensch ! be,, wondert hem , en in hem de grootheid „ mijner werken. Schoon ingelijfd in uw gezelfchap, zal hij eeuwig mensch heeten , „ en onder die benaaming het voorwerp en „ de deelgenoot van mijne uitgebreide vader„ zorge zijn."

cl. Allen zijn wij veel-behoevende en kortftondige weezens. Het menfchelijk levensperk is wel in het vooruitzicht ruim en onafmeetelijk ; het fchijnt het kind en den jongeling eene halve eeuwigheid toe: Maar neemt men het gevoelen van den tagtig-jaarigen grijsaart , op wiens ondervinding men zich in deezen verhaten kan, hier over in , dan zal men een geheel ander bericht ontvangen. „ Mijn leeftijd (zegt hij) is ras vervlogen. ,, Als eene fchaduwe,.welke ongemerkt voorbij ,, trekt, zijn mij mijne jaaren ontfnapt. Niet

het duizendst gedeelte van mijne levens„ ontmoetingen weet ik mij meêr te herin„ neren." En hoe weinige (vervelingen bereiken deezen hoogeu ouderdom ! Verre de meesten Happen reeds veel vroeger van dit onzeker tooneel af. Niet weinigen worden in den bloei hunner jaaren, —• veelen zelfs in hunne kindschheid , — door eenen onvoorzienen (lag in 't graf geworpen.

Maar Hel eens, 6 Mensch! Gij iterft fpade en uwer jaaren zad, dan moet gij echter G ï van

Sluiten