Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van deezen Jaar-kring eene menigte van uuren aftrekken, welken gij ter bewaaring en verzorging van uweligchaamelijke welvaart noodig hebt, en van dewelken gij dus , ter beandw >ording aan uwe hoogere beftemming geen gebruik kunt maaken. Voedfel en dekfel, rust en uhfpanning, dit alles behoeft gij, zo lang gij een aard -bewooner zijt; het verwerven en genieten van deeze dingen kost dikwijls veele moeite en overleg; geen klein gedeelte van uwen leeftijd gaat daar mede voorbij. Alleen het overig gedeelte ftaat ter uwer befchikking; flechts een gedeelte, dikwijls een zeer klein gedeelte,van eiken dag, kunt gij of aan de Naarftigheid en Deugd, of aan vadzigheid en ondeugd fchenken. Doet gij het eerste, Han wordt gij onfeilbaar en op den duur gelukkig; gij verzamelt dan alle die zegeningen, welken reeds inhetvoorgaand hoofdftuk , als echte voortbrengfels der Naarftigheid , zijn opgegeeven. Vindt gij in her laatste meêr fmaak, dan ftort gij u , moedwillig, in onoverkomelijke elenden, en verzamelt u eenen fchat van ijslijke verwenfchingen.

Menig een , vooral van mijne jeugdige leezeren,was,misfchien,tot hier toe met den ongelukkigen waan bezet, dat hij van zijn geheel volgend leven volkomen meester zal zijn, en het aan zijne keuze hebben zal, of hij daar in de vrugten der Naarftigheid en pligtsbetrachting inöogsten, dan of hij het zoet der luiheid en ongebondenheid onbekommerd fmaaken wil. Doch gij vergist u, onbedachte zaamenl een deel van uwen volgenden leeftijd

Sluiten