Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 107 ;

esn zeer roemrijk en tevens zeer gevaarlijk fpoor. Wij zijn beftemd en verpligt, om eikanderen de lasten des levens blijmoedig te helpen draagen, —om den algemeenennood en kommer te verligten, en de algemeene welvaart, naar ons vermogen , te bevorderen. Aan elk onzer is daarom eene verfchillende maate van vermogens en begaafdheden, een onderfcheiden aanleg en Character, en een verfclullende kring van werkzaamheid, door de Opperfte wijsheid, toegedeeld, even gelijk een uurwerk uit veele ongelijke raderen te famen gefteld is, en het' menfchelijk ligchaam veele wijdt verfchillende ledemaaten bevat, zo beftaat ook eene goede Burger-Maatfchappij uit veele zeer verfchillende Leden, welke, bijaldien zij den , hen aangeweezenen post met alle mogelijke vlijt vervullen , op den roem en de voordeelen van dien gemeenfchaplijken arbeid eene even rechtmaatige aanfpraak hebben. Onzen Burgerpligt volbrengende, ftaan wij dan, (welk een roem!) het heil van veelen, ja van allen voor; de geheele Maatfchappij, zelfs haare hoofden en voorïiaamften, zijn dan hunne welvaart, veiligheid en rijkdommen mede aan ons veifchuldigdj zo menigwerf ons Vaderland geprezen, wordt, hooren wij ook onzen eigen roem verbreiden , en de eere, van het zelve bemind en geholpen te hebben, moge door de menfchelijke kortzichtigheid of vleizucht alleen aan fommiaen gegeeven worden; zij behoort ons mede toe, wij zullen haar eerlang en op den duur genieten.

Edoch de pligt en ftand van den Burger ° vor-

Sluiten