Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t, 120 )

naaar maate gij van deszelfs verband met uw volgend lot vaster kunt verzeekerd zijn. Niemands verloopene levensuuren kunnen ooit weder komen; de uwen, hoe onwaardeerbaar en geneuchfjk ook, zijn desgelijks onherroepelijk. Misbruikt of verwaarloost dan deeze vlugtige gefchenken der voorzienigheid nimmer; doet in tegendeel uw bert, om door eene tijdige Naarftigheid alle naberouw en verwijtingen over derzelver genot en verzuim voortekomen.

Nog zijr (jij, in zeker opzichte meester van uwaanllaand lot. Het zal van u zeiven afhangen , of gij in volgende jaaren , zelfs op uwe fterfbedden, met een gerust of beklemd gemoed op uw voorgaand leven zult te ruïge zien; of gij namaals vrijgefprooken of veroordeeld zult worden. Duizenden hebben reeds vóór u dit geluk genoten , maar zij veröu ichtzaamden het. Veelen hunner leeven nog; zij bemerkten voor lang hun onherftelbaar verlies; te laat verfoeiën zij zich zeiven en wenfeben vrugreloos hunne verwaarloosde jeugd te rug. ónderen zijn reeds geftorven, en fmaaken elders de wrange vrugten van hunne onbezonnenheid, ó ! Hoe gaarne zouden deezen éénen uitdun midden afvaardigen, om u, door eene treffende befchrijving van hun onlijdelijk leed , van alle tijdverfpilling afiefchnkken : Dan ook deeze bede wordt hen niet toegedaan. Trouwens, gij hebt ook het onderwijs en de waarfcliuwing der verwezenen niet noodig. De vnorfchriften van het gezond verlta d, de infpraaken van het geweten , en de ondervinding van alle eeuwen

Sluiten