Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "2 )

of ten nadeele van uwe beffeTiming; neem de vlugheid en vrolijkheid van uwen leeftijd te baat, om de moeilijkheden en droefenislen van» dit 1'ven, welken gij reeds begint te gevoelen, te verzachten; om'de hm ierpaalen , welken drift en onervaarenheid u in den weg leggen , te overwinnen; en om met eenen opgeruimden geest te arbeiden aan de groote levens-taak, welke de Schepper vnn alles u heeft opgelegd. Dit is niet flechts het rechte middel om uw volgend geluk te veneekeren, maar ook om uwe aangeborene vrolijkheid op den mannelijken leeftijd over te brengen, ja tot op uwen fterfdag te behouden.

Men zegt wel: Jeugd heeft geene deugd. Maar wee hem! die dit gezegde misbnnkt , om flechts éénen jongeling in zi;ne losheid en buitenfpoorigheden te ftijven! De Heiland der waereld vond reeds in kindereu de fchoonfte trekken van naarvolgenswaardige deugdea: en zoude uw leeftijd, de gewigtigste van alle tijdperken, welken de mensen op aarde doorloopt, voor geene deugden gefchikt, alleen vowr de vermaaken der zinnen en driften beftemd zijn? Ik bezweere u, Jongelingen • bij alles, wat u na aan 't harte ligt, gelooft, dit niet; weest, integendeel,verzeekerd , dat het nu- juist de tijd is, waar in de gronden van uw volgend beftaan en welvaaren moeten g-degd worden, en waarin de edelste deugden bij u ontluiken moeten ; dat eene vlijtige ph'gts - v rvulüng, voor al nu , van het hoogst belang Vonr u is; dar, gelijk de bloemen zich in h< r voorjaar op het fraaist vertoo en , zo ook eene deu^dzaame levenslente het bekoorlijkst-

Sluiten