Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 128)

uwen rang, rijkdom en waardigheden boven uwe geringere medeburgeren zeer verre uitfteekt,— gedoogt, dat ik u bij deeze uwe voorrechten, vooreen' korte poos, lepaale, en daar uit eene en andere aanmoediging tot •waakzaamheid en vlijt-betoon afleide.

D<- ftand , waar in gij geplaatst zijt, is niet flechts fchitterend, maar ook van het uitterst aanbelang. De kring van uwe werkzaamheid toch, breidt zich veel verder uit, dan die van andere menfchen. Gij hebt op het bedrijf en het lot van uwe medeburgeren een veel grooteren invloed dan veelen; dikwijls hangt hunne rusten hun leven vanuweuitfpraak, zelfs van uwe wenken, af; uwe daaden, uwe deugden en ondeugden fleepen meerdere, ten minsten meêr in het oog luopende, gevolgen naar zich dan die van geringe lieden ; uw voorbeeld zelfs is zeer vermogend of befmettelijk; ja daar mede alleen werkt gij, gemeeniijx, méér uit, dan andere menfchen met de beste vermaaningen en waarfchuwingen immer konden doen. Gij behoeft dus de belangen der God-vrucht en eerlijkheid flechts ijverig voor te (laan; gij behoeft uw welgevallen in de liefhebbers der Naarftigheid maar verftaanbaar uit te drukken , ja gi; behoeft Hechts met uw eigen voorbeeld en huis^eftunr pligt en orde aan te prijzen, om de nijverheid bij alle rangen , welken beneeden u zijn, op te wekken, en uw Vaderland met nuttige burgers , van allerleien^ aart, rijkelijk, te begiftigen. En zoudt gij deezen pligt niet gaarne vervullen ? Zoudt gij deeze weldaad,door uwen maaker, met uwe verheffing boven anderen, alleen bedoeld ,

Sluiten