Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( W )

grootheid eenebillijke voldoening zult mogen verzorgen. Maar zal dat immer gel euren, dan moet gij nu reeds den waaren roemnaarftreeven, en vooral door het opvolgen van de voorfchriften der Naarftigheid boven uwe medeburgeren trachten uit te blinken.

Nog ééne bedenking bieden mij de tegenwoordige tijdsomstandigheden aan. Wij bekeven thans dagen , waar in op de meest uit. Iteekende rangen en eertijtelen der menfchen, welken eene veeljaarige gewoonte gewettigd ja geheiligd had , menige openbaare aanval gedaan wordt, en men eene meerdere gelijkheid tusfehen de Hoofden en Leden der Maatfchappij poogt in te voeren : Gij beklaagt u heftig over deeze nieuwigheid, en werpt de fchuld van deeze woelingen op vermeetele volks - beroerers , die met deeze inbreuken op uwe onfehendbaare rechten hunne domheid en gewetenloosheid aan den dag leggen. Zij daar tegen, die dit ontwerp gefmeed hebben , en allen, die het zelve of in het openbaar of in't heimelijk begunltigen ,geeven de zedeloosheid en buitenfpoorigheden, waar mede veelen hunnen rang van tijd tot tijd bezwalkt, en het fchroomelijk misbruik, 't welk zij van hunnen magt en invloed gemaakt hebben, als de waare eorzaaken van deeze ontzettende hervorming op. (?)

Ik onderneeme het niet, om over dit gefchilftuk uitfpraak te doen. Maar ik geeve flechts aan den aanzienelijken in bedenking,

of

(*) Men houde over het geheele in het leezen deezer Verhandeling, en ook van de volgende in het oog, dat dezelve gefchreven zijn in den jaare 1794. I *

Sluiten