Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 137 )

welke hij u zo ongaarne onttrekken zoude, en gij zult tevens uw levens-lot verzachten, uwe inkomften vermeerderen , en althans u zeiven, en uwe kinderen voor prangend gebrek behoeden. , ,. ,

ó Hnog-bejaarde Natuurgenootgn! die door grijze hairen , door het afneemen van ligchaams- en ziels-vermogens, en door het _geftadig heen gaan van oude bekenden en tijd genooten , dagelijks, aan uwen overtogt naar de verblijven der onfterflijkheid herinnerd wordt ; duldt, dat ik u flechts voor een oogenblik op uwen ftand en pligt doe letten.

Even als eene bloeme, welker bladeren verwelkt en afgevallen zijn , en welke haaren glans en geur verloren heeft, ftaat gij.op den rand des grafs; het oogenblik uwer afmauijng kan niet verr' meêr af zijn. Maar, even gelijk eene verdorde bloeme , meest al in haaren top een menigte van duurzaame zaadkorrelen bevat, welken men billijk als baarè wezenlijke voortbrengfelen mag aanmerken, en weïken^iaar behooren behandeld, in een volgend voorjaar een nieuw leven ontvangen, en nieuwe bekoorlijke planten keveren , zo betaamt het u ook, Grijs-aarts! om, hoe zeer gij ook onder den last der jaaren gebukt gaat, en uwe voorgaande frisheid en krachten verloren hebt, ook eene menigte van zaadkorrekn aan te kweeken, welken, in de Eeuwigheid overgebragt, uwen luister vernieuwen, en veel vergrooten kunnen. Ik wil zeggen, gij moet u in tijds aan veele beminnelijke deugden gewend hebben , op dewelken gij nu met de hartelijkfte vreugd moogt te rugge zien, — waarin gij thans uwen troost I 5 kunt

Sluiten