Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i6o )

goed rusten ; weet hij, bij de voorkomende geval-» Jen zeer goed in acht te neemen, en te beöe* lenen. In één woord , hij betracht den pligt der Naarftigheid in allen nadruk, en weet tevens alles zo te regelen, dat hij alle zijne andere pligten niet vergeet , noch verzuimt. Wat dunkt u, zou door zulk een beftaan en gedrag, 's mans voorfpoed en geluk niet vermeerderd worden ? Immers hebben zijne bedrijven daar toe eene onmiddelijke ftrekking ?

Maar (laat nu ook uwe aandacht op eenen Huisvader die zonder veel erg beftaat, en niet met vcreischte oplettenheid, zorge en orde, in zijn beroep werkzaam is. Zijn voorbeeld leert, noch aan zijne vrouw, noch aan zijne huisgenooten den pligt der Naarftigheid; eu indien zijne kinderen dien van moeder of meester niet leeren , zullenze zeker zijne traage fchreden volgen. Hij, zeer wanlustig, komt altijd vroeg genoeg , zelfs dan als zijn belang vordert dat hij buitengemeene fpoed maake, om boven gewoon voordeel te btjaagen. Ziet hij anderen, die met hem in zijn ftand waren , en in 't zelfde beroep verkeeren, aanmerkelijk in welvaart toeneemen, terwijl hü, op zijn best, op dezelfde hoogte van ftand en bezitting blijft, — in plaats van dit aan hunne Naarftigheid en zijne ijverloosheid toe te kennen, wijt hij dit aan geheel en andere oorzaaken , — is hij te onvreden op hen , zelfs dan, al is hij overreed, dat zij adeen door hunnen vlijt voorfpoediger en gelukkiger zijn dan hij. En geen wonder, hij wil het verwijt van traagheid ontgaan ; zijn geweten

zegs

Sluiten