Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i66)

Weinig geleerd hebbende , werd zij in de huishouding gebruikt. Moeder, door haare zotte liefde, die eer liefdeloosheid en haat was, deed liever het werk zelve, dan haar dochter daar toe aan te zetten. Korten tijd is zij dierstmaagd geweest, maar traag zijnde, en geen huiswerk verllaande, moest zij fpoedig vertrekken. Nu zal ze in 't huuwlijk treeden; wat zal 'er van haar worden? Hoe kan zij door nijverheid haar voorfpoed en geluk bevorderen? Zij, zo wel als haar Man, zijn te beklaagen, dewijl de grond van haar ongeluk in haare opvoeding ligt, die in alle gevallen, invloed zal behouden.

De Dienstknechten en Dienstmaagden behooren voorzeker ook tot den zogenaamden gemeenen Burgerfland, en zijn nog al talrijk. Jk kan daarom niet nalaaten u ook den invloed der Naarftigheid op het geluk der eerden te toonen; gij kunt dan ligt, behalven uit het boven reeds gezegde, tot de laatflen befluiten.

Een mijner vrienden heeft twee Knechten; de een is braaf en naarfiig; zo oplettend als hij op zijn pligten is, zo veel oordeel fielt hij te werk om die uitteöefenen. Niets is hem te veel wat hem bevolen wordt; hij is oogenbliklijk gereed om dat uit te voeren. Omtrent alles, wat hem wordt toebetrouwd, is zijne zorge méér werkzaam dan of bet zijn eigendom ware. Zijne trouwe is in alles onwrikbaar, ook daar in, dat hij zijn Meester, op alle mogelijke wijzen, voordeel tracht toe te brengen; hem nimmer achter zijnen rug zal bezwaaren , en als hij wat te zeggen heeft, dit doet in zijne tegen-

woor-

Sluiten