Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C '77 )

prijst hij die, om ze boven de waarde aan den man te brengen. Dat dit onredelijk is fpreekt van zelve: een braaf man handelt zo niet, en laat waarde, waarde blijven. Kortom, ligt hart zijne zaaken verliepen,zo door zijne flordigheid als onhillijkheid, en om dat hij te veel tijd aan zijne vermaaken befteedde. Hij werd arm, en daar door ongelukkig.

Beoordeelt nu het beftaan en gedrag van eerhart en LicTHART, met de gevolgen hunner bedrijven.

Nu, mijne vrienden ! zal ik mijne taak, in dit Hoofdftuk, afgedaan achten. Ik hoop dat gij nu den invloed der Naarftigheid op den voorfpoed en het geluk van elk mensch, inden gemeenen burgerftand, zult kunnen bereekenen; mijn beftek laat geen uitgebreider betoog toe , terwijl ik vertrouw, dat gij mij zult hebben verftaan ,wensch ik, dat uwe harten 'er door warm zulleu warden, om naarftiger te willen zijn.

DERDE HOOFDDEEL.

Befchouwing van den invloed der Naarftig' heid op het welzijn der Maatfchappij in het algemeen.

Ik heb, mijne vrienden ! in het voorige Hoofdftuk , opgemerkt, dat de Maatfchappij: tot nut van 'r algemeen deeze vraage, bepaald vooru, als minvermogende medeburgers in Nederland, opgegeeven , en ter beandwoording voorgefteld heeft, 't Spreekt dus ook van zelve, dat de M uit-

Sluiten