Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19-)

de oude arbeidzaamheid en naarftigheid weder te brengen, en hoe wensch ik , dat dit eenmaal in 't werk gefield worde! —■

Van de duurzaame werkzaamheid veeier menfchenvrienden, die, federt eenige jaaren, zo veel moeite en zorge hebben aangewend, om het onderwijs der jeugd te bevorderen , veiwagt ik op den duur veel goeds. De fchriften over de opvoeding der kinderen; over een verbeterd onderricht in de Schooien, en zulken, enkel gefchreven om den gemeenen man of minvermogenden burger, te befchaaven; hem tot een braaf Burger en Christen te vormen, zijn, buiten bedenking, beste middelen , die niet kunnen nalaaten gewenschte gevolgen te hebben , hoe langzaam die ook mogen werken.

Ik erkenne gaarne-, dat derzelver uitwerking , helaas! nog niet algemeen zichtbaar is , noch bij de meer gegoede, noch bij de minvermogende burgers. Dat de eerften , in plaats van hunne kinderen in de wetenfchappen te laaten onderwijzen en hen tot werkzaame leden van den ltaat op te leiden, al veel het tegendeel doen: da* de laatften, nimmer gewoon veel te leezen, onvatbaar zijn voor de beste redenen, ingericht om hun eigen geluk en dat hunner kinderen te behartigen. Dat het dus noodzaaklijk is , alles te doen wat mogelijk zij, om hunne kinderen zulke Schoolmeesters te bezorgen, welken hen tot braave Nederlanders trachten te vormen.

De voortreffelijkheid van dit middel, is reeds, in de gemalde andwoorden op de Vlisüngfche Vraag, zo overtuigend bewezen ,

dat

Sluiten