Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m )

ting en inftandhouding deezer ftichting, door toereikende giften, mede te willen werken ; Waarin men hen daar toe door gepaste drangredenen, ontleend van de zedenlijke gefteldheid onzer minvermogende Medeburgers; van de noodzaaklijkheid om 't opkomende geilacht te befchaaven; van de gevolgen die tot algemeen welzijn , hier uit zouden voordvloeiën , enz. aanfpoorde.

Dan moest zulk een kort en zaaklijk opgefteld plan, aan 's Lands Regeerers vertoond worden, met eerbiedig verzoek, dat dit, met hunne goedkeuring vereerd en algemeen gemaakt mogt worden. Zo het gelukte dat men hier door een fonds bekwam, om Schooien voor onvermogen den te ftichten door bekwaame Schoolmeesters, dan kon men naderhand, als men wel onderwezen Schoolmeesters in voorraad had, poogingen doen , bij allen, die hier op invloed hebben, dat deeze Schoolmeesters in de openvallende plaatfen , bij voorkeur, mogten geplaatst worden. Dan indien dit plan geene goedkeuring vond, of de vlijt der Maatfchappij deeze middelen vrugteloos mogt te werk ftellen, en zij, op deeze wijze,, haar doel niet mogt bereiken, om een voldoenend fonds, tot gemeld einde, te bekomen, zo hoop ik , dat een of ander braaf en rijk Nederlander, het zij als eenegifte, of als een legaat, bij Testament , haar dit zal bezorgen.

Tot de middelen om de Nationaale Naarftigheid te bevordeen , achte ik dat de invoering van Industrie - Schooien , zo wel voor jongelingen als jonge dochters ook een

zeer

Sluiten