Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( nog ")

geldzucht, de voornaamften zullen zijn, om dit tegen te werken ; maar ook, dat indien de Vaderlandsliefde eens algemeen ontwaakte , de vermogenden dan wel haast eene aanzienlijke en volkomen toereikende kasfe zouden bezorgen , om braave ongelukkigen voor 't Vaderland te behouden; en dat hun genoegen hier door eindeloos grooter zou zijn . dan zes percent intrest, van het gegeeven Capitaal, door buitenlandfche Mogendheden te ontvangen.

Laat mij hier nog bijvoegen, dat de verfiandigften deezer eeuwe van oordeel zijn , dat men door de gezegde middelen, de Naarftigheid onder een volk , in allen nadruk , kan bevorderen en aankweeken; dus ook in Nederland. Op deeze gronden werkt men in t nieuw ontftaan Gemeenebest, in Amerika; men kent daar geen ftraatloopers, bedelaars, dieven; en de waare armen worden behoorlijk onderhouden, als kinderen van den ftaar.

Nu, mijne vrienden, zal ik u middelen van eenen anderen aart voor den geest brengen , die op allen onmiddelfk behoorden te werken. Ik zal u het loflijke der Naardigheid, en het verachtlijke der luiheid trachten te fchetfen , om dus uwe nijverheid te vermeerderen.

God, de onafhanglijke, eeuwigeen goedertierne Vader der Schepping, is onveranderlik, — is altoos, werkzaam. AHe gefchapene wezens, menfchen, dieren, planten enz. hebben (laap noodig ; maar Hij fluimen nooit. Hij werkt onafgebroken met orde, en met dat verftand , 't welk alleen aan hem ,

O 2 alS

Sluiten