Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

rechtvaardiger, en godloozen. Rijna alle menfchen ervaaren, in dit leven, eene mengeling van voor- en onfpoed. Niemand heeh verzekering , dat de zon van aijn aardsch geluk altoos zalfchijnen,-nimmer zal taanen. Dikwerf gerjeurt dit door d< minst verwagte , — de minst voorziene, toevallen. De r.jke • sus had onnoemlijke, opééngellaapelde , Ichatten, maar werd daar van op eenmaal en tevens van ziiue vrijheid beroofd. Hij werd een gevangene van den (zogenaamden) grooten alexa^ DERj hij aouzun leven op een brandstapel geëindigd hebben, ware Jiet niet ter ooren van alexander gekomen, dat het gezegde van den wijzen solon: dat „iemand gelukkig kon geacht worden voor zijnen dood, de Hof van zijn beklag ware. De braave oANiëL, wiens voorfpoed en geluk aan 't Perfisch hof maateloos was, weid door den nijd van trotfche , laage en fnoode gui?e,i, den leeuwen ten prooië o™^™» en zou , zonder tusfehenkomst eener bijzondere voorzienigheid , het.onfchuldig Qagtoffec zijner deugd geworden zijn.

De naarltigi, eerlijk* , Koopman, die m 't oostenen westen, met alle ueeigenlehappen eene braaven, handel -rijft, wordt arm door het zinken zijner fchependoor ro .vers en plunderaars - door het bankeroet gaan «,ner Lfuradeuren ,-door op anderew.j.e , ttag op fla, te bekomen , en alles te verhezen , dat Xe nijverheid eerlijk won. De Koopman, d e in kleineren kring handel drijft,, en met Se vlijt oplettend was op zijne oelangen wordt, door eenen famenloop van rampen,, mt

Sluiten