Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. 252

In rust te brengen door zyn minnelyke reden: Hoe was zyn hart ontroerd! hoe trilden zyne leden! „ Myn lief! uw vader geefc me u weer, „ En ik bemin u als weleer: ,, Laat rny 't aandoenelyk vermogen „ Nog eens gevoelen van uw fchoone, kwynende oogen!" Zy ziet hem aan, en zegt: „ Gy zyt voor my niet meer; „ Verbat, verlaat my! gy kunt tog voor my niet leeven."— „ Uw vader", fprak hy, „ geeft my myne rachel Weêr „ 'k Heb tegen u , myn lief! niets 't allerminst misdreeven ; „ Hy is voldaan, ik ben gelukkig door de trouw: „ Wordt myn geliefde bruid! myn teêrbemince vrouw! Nu ftaat het hechts aan u, gy kunt me, ó ja! verftooten; ,, Myn heil verni elen of vergrooten; 5> Doen leeven in geluk ; doen fterven van verdriet — ,, Kunt gy me iets weigeren? ben ik uw jacou niet?

„ Wilt gy my ongelukkig mnaken? „ Heeft dit onfchatbaar hart my eens niet toebehoord? „ Deed Liefdens heilig vuur niet eens uw' boezem blaakem? „ Mistrouwt gy uwen vriend ? ik heb uws vaders woord."—

»> Ja,

Sluiten