Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C r?4 3

Er zyn Tradtementen, verordend, ten deele, uit de inkomften der Pastoriën , ten 'deele uit' een omflag over de mergentalen. O)

Sommige bezoldingen'der Leeraars, wqrden gevonden uit penningen, te voren door byzondere Perfoor nen, zo wél Waereldlyke als Geestelyke Perfoonen getrokken ; en waaromtrend yerfcheiden nadere bepalingen gemaakt zyn. (fc)

'Er zyn plaatfen , in welke die bezoldingen voldaan worden, het zy geheel, het zy ten, deele, door hen» die het jus patronatus over dezelve of de aanftellipg der Leeraers bezitten. Qi)

¥?

|e Gouda in 1665. en dat 'er nog Leeraars zyn, weU ker geheele inkomften, door de Steden betaald worden, welke ook daarom Stad» Predikanten genoemd worden, ja door de Stedelyke Overheid beroepen. of aangefteld worden, is bekend: zie ook de. erkentenis daaromtrend vaq n Juny 1734.'

00 Zie Refolutie van 10 January 1577. terwyl fommlge Kerkengoederen verkogt zynde, derzelver provenu, of geheel ter opbouwirig van een Kerkgevaarte of ten deele ter onderhoud van Kerk en Toren, ten deele •toor het Predikants Traflement, gefchikt iS. Refólutien Van 18 April 1622. en 17 Noverab. 1719.

(t) In verfcheiden Rufolutien van 5 Sept. 1578. en agtervoJgens tot in het Jaar 1597.

(rt Zie het Reglement van ao Dep. 1625. vergel, f lacaat van 12 Decemb. 165$, *•

Sluiten