Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6ó )

En nogthafis, neemt men de Tracïeniénten der Gereformeerde Predikanten , en ten gevolge van dien» ook der mindere Kerkbedienden , welken tans uit de Geestelyke goederen betaald worden, aan hen af; dan moet binnen korte jaren, de Gereformeerde Godsdienst in Nederland, volzeker ondergaan.

Het is toch , gelyk nog onlangs door eenen oprechten Vaderlander onweerlegbaar betoogd is, aan byna alle Gereformeerde Gemeenten onmooglyk , die bezoldingen uit Hare eigen middelen optebrengen.

En het uitftel daar toe voor eenige weinige jaren vergund wordende, kan daar geen redres in maken; gelieft men flechts , de gefteldhekl der meeste Kerkleden , en vooral de tegenwoordige tyden,, en de noodzaak om zelfs buiten gewoone lasten te dragen , de vermindering der inkomften, en het vervallen zyn der Negotie, die fteun van Nederland, gade teflaan, men zal dit volledig moeten toeftemmen.

Wat dan, neemt men dat gedeelte der Geestelyke Goederen, tot hier toe, aan Nederlands Gereformeerde Kerk toegeëigend, nu van dezelve weg , dan zal het met die Kerk in Nederland , wegens het grooter aantal van Leeraren en Gemeenten, nog erger gaan, dan het ging in de PaJtz, toen men daar die Gereformeerde Kerk van diergelyke goederen beroofde. De Hervormde Requestranten melden, in hun , ten jare 1735. aan de Staten Generaal ingeleverd ftneekfehrift, ten einde voor hunne Predikanten en Schoolmeesters puderftand te bekomen, dat 'er voor den dertigjarigen

Oor-

Sluiten