Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 61 )

Oorlog vief honderd, zeven cn vyftig Predikanten en nog meer Schoolmeesters waren , welken onderhouden werden; dat 'er, na den dood van Carel Lodewyk, nog tweehonderd , zeven-en vyftig Leeraars waren, maar, dat toen in het jaar 165,8. de helft der Kerkelyke inkomften aan de Roomfchen en Lutherfchen gegeven werden, nog dertig Leeraars en vele Schoolmeesters moesten worden afgedankt ; cn dat in het jaar 1705. by eene nadere verdeeling, nog meer dart honderd Kerken verloren gingen: <*) en Lutherfchreef met volkomen recht, indien de Kerkelyke goederen met wederom aan de Kerk gegeven worden , moeten getrouwe Farheeren, en arme Studenten , mitsgaders de Studie, te gronde gaan, en de Kerken aan geleerde Mannen gebrek hebben.

Daar beneven, is het na de verordeningen, om die goederen, welken voor de Bedienaars der Gereformeerde Kerk gefchikt zyn ; aan dezelve te geven, een Contract tusfchen de algemeene en byzondere Overheden en die Kerkbedienden, vooral de Predikanten, geworden ; hen dezelve te doen genieten, want zy worden op die voorwaarde, deels door de Kerkenraade of Gemeenten, deels door de Magiftratcn , beroepen, en door de laatstgemelde althans geadprobeerd; de Staten noemen ook daarom uitdrukkelyk, in hunne Refolutie van den a6 Novemb. 1574, deze inkomften der Leeraars, haar luider beloofde tractsinenten.

En,

(0) WiLHELMiss Hifi. der Kerken tan dj P^ltz 1 deal bl. 404.

Sluiten