Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

verklaringen, op nieuw te declareeren: dat hun Edele Groot Mogende het Erfltadhouder-, Gouverneur-, Capitein- en Admiraalfchap Generaal , Frflyk in het Doorïugtig Huis van Orange, zodanig als het zelve m hun Edele Groot Mogende Refolutien van den jaare 1747 is opgedraagen, en door den tegenwoordigen Heer Erfltadhouder in het jaar 1766 aanvaard, houden voor een eiler.üeel deel der Conftitutie en Regtenngsform deezer Provincie, en vattelyk gezind zyn, het zelve niet minder dan de overige Grondwetten, waar op de Staat en Regeering deezes Lands geveftigd is, te conferveeren en te maintineeren : dat van deeze verklaaring ter Generaliteit opening zal gedaan worden, en de Bondgenooten daar byte kennen gegeeven, dat hoe zeer hun Edele Groot Mogende zig n et begeeren te mengen in de inwendige beichikking der zaaken in de refpeflive Provinciën, hoogüdezelve egier geperfuadeert zyn, dat by geen van de Provinciën deeze gedeclareerde grondwaarheid, dat het Eifftadhouderfchap met deszelfs Rechten en Praerogativen is een effentieel deel der Conftitutie en Regeeringsform, zal'of kan worden in twyftel getrokken : dat derhalven de noodzaakelykheid van deszelfs handhaaving, als het middelpunt van vereeniging der Unie, evtn zeer boven alle bedenking zynde, gelyk zulks door genoegzaam alle de Provinciën by de herftelling deezer hooge waardigheeden in 1747 is erkend; hun Edele Groot Mogende'aar* de refpeftive Bondgenooten van hurne opnieuw gemanifefteerde gevoelens kennis geeven, met verzoek, dat alle de Provinciën tot onderlinge geruftheid omtrent een point van zoo veel aanbelang, dat de Republicq daar meede ftaat of vak, een foortgelyke verkiaaring gelieven te doem Dat zy het Erföadhouder-, Gouverneur-, Capitein- ea Admiraalfchap Generaal , zodanig ak het

Sluiten