Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4o)

» gebied en oppergezag , zonder dnt de kei-

- zer, bet keizerryk en het huis van Oosten» ryk, nog geen ander hoegenaamd, er eeniV» smts aan zullen kunnen wederstreeven •

* dat zy de kroon van Frankryk vesten in' » eene volle en rechtvaardige oppermacht, » «gendom en bezit van dezelve; voor al-

- toos afziende van alle rechten en eisschen

* VVelkez7 er op maakten; dat opgenoemde » heerlykheden en rechten uit het he-

* gist.er van het keizerryk zullen uitge-

* schrapt worden. „ Frankryk leest dit, en meend dat de heerschappy over den Elzas haar toekomt : doch de keizer behelpt ^S' rnet het agt - en - veertigste artikel, 't welk alleenlyk betrekking heeft op eenige byzondere heerlykheden, en 't geen door eene tegenstrydigheid op eene woordspeehng gegrond, Frankryk handhaaft in deszelis souvereiniteit , en het keizerryk de onnuddelyke uitoeffening toekent. En zal men dan nog stryden om zulke erbarmeivke dubbelzinnigheden ! en zullen de koningen zig gelyk stellen aan godgeleerden , welke om eenige duistere raadzels stroomen oloeds doen vlieten ! en zullen de volkeren

Sluiten