Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SER

VROUWEN. a$

de natuur zelve daar toe zijn beftemd geworden. Men moest dus ook billijkerwijze zeer genegen zijn om haar alle deeze luimen en veranderlijkheden van charaóter te vergeven, die uit fchuldelooze zwakheden van het. lichaam, en uit de onaangenaamheden van haaren liaat, gewoon zijn voort te fpruiten. Wie zoude deeze ongelukkigen niet beklaagen, met haar geen hartelijk medelijden hebben, haar tegen onbillijke beöordeelingen en harde behandelingen niet beveiligen. Maar minder infchikkelijk en toegevend moest men zijn omtrent alle die verdwaasde vrouwelijke luimen , welke door eene gemaakte inbeelding en eigenzinnigheid, of ook door eenige zoort van.onmaatigheid veroorzaakt worden. Hoe goed ook de Vrouwen gewoon zijn de fpijzen te verteeren, zoo worden echter zeer veele kwalijkgezind en onverdraaglijk , juist op een tijd, dat wij Mannen zoo gaarne vrol'ijk zijn mogen, onder en na de maaltijd. Wanneer het den geheelen morgen mooi weder in huis geweest is; zoo barden aldaar dikwils op het onverwagtst, en door de beuzelachtigfte gelegenheden, onweersbuien uit, en herfcheppen de genoeglijke maaltijd der echtgenöoten en kinderen in gift en gal. Ik weetniet, of eene kleine overloop der laatstgemelde het verteerings - vermogen der vrouwelijke maag zelve helpt bevorderen, en of de Vrouwen, uit eene zoort van neiging tot deeze behoefte, een fteeds voor handen zijnde geneesmiddel in haar eigen bloed bezitten; maar dit weet ik, dat veele Vrouwen haare Mannen bij de maaltijd oud en gemelijk maaken, in plaats dat zij, voor hunnen arbeid, aldaar fteeds jong en opgeruimd zijn moeiten. De zoogenaamde zedelijke gronden, der duizender-

lcije

Sluiten