Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 CHARACTÉR-SCHETS

rijk genoeg gezelfchap tot eene maaltijd,' 'bij de geringde verwaarloözing van eenige plechtigheid, op eenmaal alle evenwicht van geest zien verliezen. Dagen lang waren zij daar óver te onvrcderi, en vrienden , zoo wel als bloedverwanten; moedén dit bezuuren. — Dit is, naar mijn inzien, eene der grootde zwakheden Van de Vrouwen, men moge tot haare verontfclnüdiging Zeggen, wat men wil; en hét doet, voornamelijk in lioogere Handen, waar men de menfchen zoo dikwils niet naar de verdienden, maar naar den rang der perfoonen, waardeeren moet, verbaazende nadeelen. Dan, dewijl deeze twist over den rang zig in alle handelingen en betrekkingen van het leven gewoon is te mengen , daar zij ligtelijk onverzadelijk en onbuigzaam wordt; zoo kan aan dezelve -nooit met mogelijkheid voldaan worden, en dan begint de Vrouw, op het neemen van wraak over geïeedch hoon te denken. Dit alleen reeds maakt den •invloed van het vrouwelijk genacht, in Staatsbelangen, zoo hoogst gevaarlijk en ongelukkig! Deeze belediging der Vrouwen in haaren rang heeft geheele Staaten verwoest, ontallijke Familien in den grond ■ceholpen en droomen bloeds vergoten; maar zij is zomwijlen in haare vergiftige ontwerpen nog verder gegaan , zij heeft dikwils de beste en edelde Regenten zeïven bedorven, en haaren zegepraal op de kundigde verleiding der zuiverde deugden tot de laagde misdrijven gegrondvest.

■ Zouden ook misfchien de Vrouwen misfchien daarom aan de zucht voor haaren rang zoo zeer zijn overgegeven, dewijl zij den rang niet als iets eigendommêlijks, maar"als iets van ons geleend, bezitten, en der* halve'n op de behoudenis daar van des te meer moeten

acht

Sluiten