Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36" CHARACTER - SCHETS

zal zig zeer verwonderen, wanneer men zijn hoofd ondraaglijk, zijn oogwenk koel, en de uitdrukkingen zijner gevoelens hard en onaangenaam vindt. Deeze gebreken van het gemoed, wanneer zij dagelijks wederom komen, verdwijnen voor de oogen van hun , die dezelven bezitten, even zoo gemakkelijk, als de lichamelijke wanftaltigheden van zommige lieden, die zig voor wel gemaakt houden ; maar geen mensch behoorde meer tegen deeze gewoonte te kampen, als het vrouwelijk gedacht, daar zij kunnen vooruitzien, dat haare kwaade luimen in den ouderdom, en dooiden ouderdom zeiven , ontelbaar worden kunnen. Maar dewijl nu de meeste Vrouwen, en vooral zij, die met eene groote inbeelding belicht zijn, juist het tegendeel doen, in plaats van haare gebreken te keer te gaan , aan kwaade luimen dagelijks voedzel geven, zoo zijn 'er daarom thans ook zoo veele ongelukkige huwelijken, die , het geheele leven door, hl een reeks van onvriendelijke bejegeningen beftaan , en alleen uit hoofde van de geftrengheid der Wet, en huisfelijke omftandigheden, voor eene openbaare breuk bewaard blijven. Ik wil en kan de Mannen van zoortgelijke gebreken niet vrijfpreken. 'Er zijn duizenden, die door hunnen bedorven en onaangenaamen inborst de Dwingelanden van het Vrouwelijk genacht geworden zijn, duizenden, die haare beminnenswaardige Gemalinnen op eene wijze kwellen, die verachtelijk en affchuwelijk is; maar misfchien dwaale ik daar in niet , wanneer ik aan het Vrouwelijk gedacht eenige grootere neiging tot twistzucht, dan aan het onze, toefchrijve, vermits haare zenuwen , cn gevoel, ligter aangedaan worden , dan de onze. Dikwils is'de wil, om eikanderen te kwellen,

ia

Sluiten