Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4 CHARACTER - SCHETS

lies haarer bevalligheden , ophouden te beminnen, met hoe veel nadruk ook haar hart zig tegen deeze ijzere wet verzetten moge, — Ongelukkiglijk begint deeze tijd voor het vrouwelijk gedacht veel vroeger , dan voor het onze. Een Man van vijftig jaaren, die dan nog verliefd is, •— zal nergens opzien baren, al moest hij ook geheel en al de rol van eenen gevoeligen liefhebber fpelen; men zal dit zelfs van hem verlangen. — Een Meisjen daarentegen, die dertig jaaren bereikt heeft, moet reeds oneindig omzigtiger met haare driften en met haare waarnemeren omgaan, wanneer zij zig niet aan zeer zonderlinge oordeelvellingen wil bloot Hellen. En eene Vrouw van veertig jaaren zal zelfs reeds eene koude onverfcbilligheid tegen de indrukzelen der Liefde moeten aan den dag leggen, wanneer zij niet, en misfchien met recht, den naam van eene oude hoer bekomen wil. Het is nu eenmaal met de Vrouwen zoodanig gefield, en geene eeuw, geene wet , kan daar in verandering maaken, al waren zij zelfs Regeerderesfen van Statendommen. Het zijn dus doorgaans oude Jonkvrouwen , bejaarde Vrouwen, en — Weduwen, die de Liefde, welke in haare harten gloeit, met den mantel van vriendfehap bekleeden, ■—■ zonder op te merken , dat zij door dit gewaad zig zeiven doorgaans verraden, en alle opwellingen van eene jeugdige liefde , flechts onder eenen anderen naam , gevoelen. Het onmatig verlangen naar de bezoeken haarer vrienden , de kwellende onrust bij derzelver minfte wederwaardigheden cn ziekten , de ijverige wensch om met hun alleen te kunnen fpreken , en zig in de armen dier vrienden te werpen, de opgetogenheid, de bevallige toegevendheid, de ftille gelatenheid bij zekere fpot-.

ter?

Sluiten