Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN. 63

vrouwelijke treurigheid kunnen zekerlijk uit een ongeveinsd gevoel van het hart voortkomen, maar men heeft reden genoeg, om dezelve in zeer veele gevallen , en misfchien bij de meeste jonge Weduwen, voor de uitdrukking eener gevoelige fmart te houden , dewijl de Vrouwen zeer dikwils , weinige weken na den dood van haare Mannen, hartstochten en wenfchen aan den dag leggen , die eene zeer zonderlinge ftrijdighcid maaken met de grootheid van haarlijden, door haar in den beginne betoond. Het yrouwtjen van ephesen, en de jonge Weduwe bij la fonTaine , zijn niet enkel vernuftige uitvindingen van een Dichterlijk brein. Deeze tafereelen zijn uit de natuur ontleend, en flechts door bijvoeging van eenige kleuren geboren geworden. Doch men merke wel op, dat ik hier alleen van jonge Weduwen fpreke, — en niet van de zulken, die uit hoofde van haaren naderenden ouderdom niet meer aan de verovering van een mannelijk hart denken kunnen. Deeze betoonen natuurlijker wijze bij den dood van haare Mannen doorgaans meer neerfJagtigheid , dan de eerstgemelde , en wenfchen niet zelden nieuwe liefdes-verklaringen van ons genacht, hoe zeer zij daar op zelfs niet veel te hoopen hebben. De eerstgemelde zijn in eene geheel andere gefteldheid; haare bevalligheden zijn nog niet verwelkt, en haare treurigheid kan misfchien voor ons zelfs eene zoort van aantrekkings-kragt hebben, daar het medelijden met eene fcheone treurende Vrouw, in ons eene 011meetelijke groote bekomen, en oogenblikkelijk in de warmïte liefde overgaan kan. Dit is eene (telling, door de ondervinding bevestigd. „ De Vrouw, dus „ denken wij, die haaren eerften Man zoo vuurig en ' . n ia»

Sluiten