Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

CHARACTER- SCHETS

drukten, en geene heldere gedachten, geen weldadig gevoel in ons'tot rijpheid lieten komen. Wij keerden, als waren wij op nieuw geboren, naar onze wooningen, en naar onzen arbeid te rug; het was niet alleen de zuivere lucht, die aan ons bloed, en ons gevoel, eene gemakkelijker wending gaf, — het waren de medegebragte beelden van het fchoone, regelmatige en goede in de werken der Natuur, die aan onzen weleer zoo neergeflagen Geest eenen zoo gelukkigen toon verfchaften, en door op nieuw verwekte groote denkbeelden en edele ontwerpen, de klaagende fmart tot zwijgen bragten.

Tot deeze gelukkige en gevoelige vrienden en vrien- • dlnnen der Natuur , behooren de zulken niet, die over de Natuur op eene gevoelige wijze, en met eene gemaakte fpraak dweepen , en in plaats van zig over de fchoonheden der fchepping, door de ijverige befpiegeling van haare grootheid en goede orde, te verheugen, zig met ijdele klanken over het fraaij van eenen avondftond, over het zilverlicht der maan, over de fchrikverwekkende ftilte van een kerkhof, over het verwelken van eene bloem , van eene grasfcheut-, enz. bezig houden. Ik geloove niet, dat men een naauwkeuriger beeld van gevoelige Meisjens en Vrouwen van dién aart verlangen zal, daar zij onder ons zelfs zoo meenigvuldig gevonden worden, en , zedert het in \ licht verfchijnen van den bekenden siegwart, allen dezelfde droevige en gevoelige taal voeren. Veele van deeze befpottelijke dweeplters deiNatuur .hebben, bij naauwkeurïg onderzoek, flechts weinig, of in 't geheel geen gevoel voor de fchoon • beden der Natuur, maar praaten alleenlijk op eene werktuiglijke wijze deezen of geenen Dichter na, die,

zoo,

Sluiten