Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So CHARACTER - SCHETS

zeer weinig; het geen men daar tegengefchreven heeft, is des te meer, — en zoo blijft het bij het oude, tot dat algemeene, door de onmatige weelde, niet door Schrijvers en gefchrijf veroorzaakte , omkeeringen ons de treurige gevolgen van deeze Verwijfde eeuW misfchien in nog fchrikkelijker toneelen vertoonen zullen , dan wij reeds beleefd hebben. Hoe diep voornamelijk onze Vrouwen met opzicht tot deeze weelde verzonken zijn, en hoe verwijderd zij ook thans van de fchoone en natuurlijke eenvouwdigheid der zeden leven, kan men niet gemakkelijker gewaar worden, dan wanneer men haare tegenwoordige levenswijze met die van voorige tijden vergelijkt. Alles is thans anders, dan voorheen, en echter is niets in dit ftuk beter geworden. De Vrouwen der middel-eeuw waren, tot de groote omkeering der zeden in de voorige eeuw, die voornamelijk door het vernuft en de zin* lijkheid der Franfchen voortgebragt werd, — modellen van huwelijks-liefde , en jongvrouwelijke kuisheid, modellen van eene huislijke en fpaarzame levenswijze , modellen van eene befcheidene en verftandigekinderliefde. Zij waren Moeders, Gemalinnen, en Vrouwen, zoo als zij zijn moesten (*). Zekerlijk niet zoo opgeklaard, als de hedendaagfche Dames van de mode, niet zoo belezen, niet zoo geöeffend en verfijnd, niet zoo doorliepen, zoo kunftig en vol van fmaak; — maar voorzeker edeler, en beter, en

deugd-

(*) Men zie een in verfcheiden opzigten lezenswaardig, Boekjen: Augufle, oder die Würde des Weihlichen Gefchlechts, von volkmann. Erfurt 1706. in %vo.

Sluiten